Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden theater, attracties en evenementen

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ton en Arto Laros Entertainment, hierna te noemen ‘Laros’, aangeboden offertes, gesloten (huur)overeenkomsten, de aan Laros verstrekte opdrachten, evenals alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, huur- of andere voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen ‘huurder’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Laros zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Laros daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Laros anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Laros niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

(Huur)Overeenkomst

Huurovereenkomsten dienen vooraf aan de feitelijke uitvoering, getekend,  in het bezit van Laros te zijn. Huurder ontvangt van Laros een overeenkomst in tweevoud en dient deze beiden getekend retour te zenden. Hierna ontvangt u één van beiden getekend retour van Laros.

In geval van huurovereenkomst tussen Laros en huurder wordt deze aangegaan voor een periode van maximaal 5 aaneengesloten uren, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Extra draaiuren van het gehuurde worden per attractie per uur in rekening gebracht.

De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laros aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laros worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laros zijn verstrekt, heeft Laros het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Laros is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Laros is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal Laros tot aanpassing van de uitvoering overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de huurder, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor zal niet het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

Indien de huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Laros gehouden is, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Laros daardoor direct of indirect ontstaan.

Laros is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Laros bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Laros kan worden gevergd. Indien Laros tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de huurder toerekenbaar is, is Laros gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de huurder zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Laros gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Rechten en vergunningen

Huurder dient zorg te dragen voor de voldoening van  eventuele buma/stemra en/of sena rechten.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laros audiovisuele opnamen te maken van de kindertheatershow. Fotograferen is wel toegestaan, mits deze opnamen enkel en alleen gebruikt worden voor eigen, niet-commerciële doeleinden.

Huurder dient zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, wettelijke verplichtingen ten aanzien van (speel)ruimte en de veiligheid van diens gasten. Het niet verkrijgen van een vergunning, kan niet als overmacht aangemerkt worden.

Opbouw en locatie

Bij uitvoering van de huurovereenkomst wordt door Laros en/of ondergeschikte leidinggevenden eenmalig opgebouwd. Verplaatsing is niet meer mogelijk zodra het gehuurde eenmaal op de, in eerste instantie door huurder aangewezen, locatie staat.

Bij aan- en afvoer via trap, zachte ondergrond, hoogteverschil, et cetera, worden extra kosten in rekening gebracht. Tevens dient dit vooraf schriftelijk aan Laros aangegeven te worden. Bij het niet tijdig aangeven van de aanwezigheid van trappen, d.w.z. bij aangaan van de huurovereenkomst of ten minste 2 weken voor aanvang van de huurdatum, is Laros gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren.

Als de locatie en/of gedrag van de huurder of diens gasten ertoe leidt dat Laros en/of zijn leidinggevende ondergeschikten het werk niet naar behoren kan uitvoeren of een te groot risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van Laros, is Laros gerechtigd de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Laros zal hierbij trachten zoveel mogelijk is overleg met huurder te handelen. Huurder zal wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle veroorzaakte kosten.

Overmacht

Laros is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Laros geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laros niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (te denken aan politieverbod, verbod/maatregelen door de overheid, wateroverlast, weersomstandigheden, veiligheid van betrokkenen, brand, et cetera). Laros heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Laros zijn verbintenis had moeten nakomen. In bovengenoemde gevallen heeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

Betaling en incassokosten

Betaling van het aan Laros toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting 14 dagen voorafgaand aan de huurdatum per bank aan Laros te zijn voldaan in de valuta waarin is gefactureerd.

Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Laros echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald. De huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Laros geleverde blijft eigendom van Laros en mag niet worden verkocht, onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

De huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Laros veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om Laros daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Laros vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Laros op de huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Laros is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is geleden door huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde. Tevens is Laros niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten welke mochten ontstaan i.v.m. de locatie, ondergrond of toegangsweg.

Gebruikers nemen uitsluitend op eigen risico deel aan het gehuurde.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laros of zijn leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Laros is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Laros ingevolge deze voorwaarden verjaart na 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de huurder en/of diens gasten bekend zijn geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Annulering

De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Dit dient te allen tijden schriftelijk te gebeuren.

Indien de huurder tot annulering overgaat, is hij de hierna te noemen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij anders tussen Laros en huurder overeengekomen wordt;

Bij annulering 14 dagen voor aanvang van huurdatum of minder dient de huurder de volledige overeengekomen huursom te voldoen. Bij annulering binnen 3 maanden tot 14 dagen dient de huurder 75% van de huursom te voldoen. Bij annulering 3 maanden of langer dient de huurder 50% van de huursom te voldoen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Indien een of meer bepalingen uit de tussen Laros en huurder gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken, blijven de overige algemene voorwaarden volledig in stand. In plaats van eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de nagestreefde economische resultaten op juridische wijze zo dicht mogelijk benadert.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Laros partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van Laros is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Laros het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Algemene voorwaarden (jaar)markten en braderieën:

 1. Bij het invullen van ons (online) inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde (online) inschrijving ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als u deel kunt nemen volgt er een bevestigingsfactuur, zo niet dan ontvangt u bericht dat u niet geplaatst kunt worden.
  Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.
 3. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen! Tevens is het de organisatie voorbehouden uw inschrijvingen op andere, door ons georganiseerde, evenementen te annuleren en u uit te sluiten van deelname in de toekomst.
 4. Notities en aanpassingen die vermeld worden bij de betaling worden niet behandeld. Wijzigingen en overige zaken worden enkel in behandeling genomen als deze tijdig en duidelijk per mail gecommuniceerd worden.
 5. Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail (sandra@artolaros.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van €12,50 administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.
 7. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
 8. Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de markt moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt.
 9. Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van de betreffende gemeente.
 10. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.
 11. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.
 12. De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van ten minste 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.
 13. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.
 14. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.
 15. Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zonodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop controleren.
 16. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
 17. Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.
 18. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.
 19. In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten.
 20. Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname van onze markt kunnen worden uitgesloten en worden de reststoffen en/of afval op uw kosten verwijderd.
 21. Mocht u beschadigingen en/of verontreinigingen van uw standplaats achterlaten, dan worden de kosten voor reparatie en/of reiniging op u verhaald.
 22. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.
 23. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën te annuleren en uit te sluiten.
 24. Arto Laros Entertainment behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BALLONPRODUCTEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Arto Laros Entertainment inzake ballonproducten

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arto Laros Entertainment zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Arto Laros Entertainment worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Arto Laros Entertainment ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Arto Laros Entertainment zijn vrijblijvend en Arto Laros Entertainment behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Arto Laros Entertainment. Arto Laros Entertainment is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, tracht Arto Laros Entertainment dit mede te delen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), exclusief BTW. Transportkosten zijn inbegrepen voor de regio Etten-Leur, behalve voor de heliumproducten. Overige transportkosten zijn op aanvraag.

3.2 De huurprijzen voor heliumtanks zijn per week. Bij later retourneren wordt een toeslag van 1 EURO per dag in rekening gebracht voor iedere dag dat de tank later geretourneerd is. Voor het huren van een heliumtank geldt een borg van 100 EURO.

3.3 Betaling dienen per bank of contact te geschieden vóór levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Arto Laros Entertainment gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De bestellingen kunnen worden afgehaald op de afgesproken afhaaltijd bij Arto Laros Entertainment, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Arto Laros Entertainment verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

5.2 Arto Laros Entertainment blijft eigenaar van de grondplaat met bevestigingsmateriaal en bevestigingsbuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Arto Laros Entertainment geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Arto Laros Entertainment garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Arto Laros Entertainment daarvan onmiddellijk kennis te geven. Indien u dit niet doet, vervalt het recht op aanpassing en/of restitutie.

7.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd.

7.3 Arto Laros Entertainment kan foto’s maken van de producten op locatie en is gemachtigd deze te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Arto Laros Entertainment,  dan wel tussen Arto Laros Entertainment en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Arto Laros Entertainment, is Arto Laros Entertainment niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Arto Laros Entertainment.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arto Laros Entertainment ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arto Laros Entertainment gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Uiteraard wordt door Arto Laros Entertainment getracht dit te voorkomen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Arto Laros Entertainment  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een adres, is Arto Laros Entertainment gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Arto Laros Entertainment gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Arto Laros Entertainment deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Arto Laros Entertainment in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Arto Laros Entertainment vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Arto Laros Entertainment is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Arto Laros Entertainment is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van door Arto Laros Entertainment geleverde producten. Hieronder inbegrepen zijn lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten (buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen, indien van toepassing).

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.