De Algemene Voorwaarden van Arto Laros Entertainment zijn als volgt:

Artikel 1.   Toepasselijkheid

1.1  Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Arto Laros Entertainment, hierna te noemen Arto Laros Entertainment, inzake entertainment, attractieverhuur, theater, evenementen en evenementenverhuur, ballonproducten, (evenementen gerichte) bemiddeling en jaarmarkten/braderieën.

1.2 Op alle aangeboden offertes, bestellingen, (huur)overeenkomsten en andere zaken van Arto Laros Entertainment zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing, eventueel met extra aanvullende voorwaarden per specifieke productgroep (voor jaarmarkten/braderieën zie aanvullende voorwaarden in artikel 13).

1.3 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u deze voorwaarden heeft gelezen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken en enkel na schriftelijk akkoord van Arto Laros Entertainment, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Arto Laros Entertainment worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Arto Laros Entertainment ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, huur- of andere voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Huurder gaat hiermee akkoord door de in punt 1.3 genoemde acties.

Artikel 2. Offertes en (huur)overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Arto Laros Entertainment zijn vrijblijvend en enkel in ongedeelde order geldig voor de in de offerte genoemde periode. Arto Laros Entertainment behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend op het product en/of de aangevraagde datum. De kans bestaat dat het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of door enige andere reden het niet meer mogelijk is het product aan te bieden zoals in de offerte beschreven is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand door het uitbrengen van een offerte door Arto Laros Entertainment waarna acceptatie door huurder van de door Arto Laros Entertainment uitgebrachte offerte volgt. Arto Laros Entertainment is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag/bestelling niet wordt geaccepteerd, tracht Arto Laros Entertainment dit mede te delen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag/bestelling.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Arto Laros Entertainment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes uit het verleden gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4 Offertes dienen vooraf aan de feitelijke uitvoering, digitaal voor akkoord getekend en in het bezit van Arto Laros Entertainment te zijn. Huurder ontvangt van Arto Laros Entertainment een factuur. Deze dient ten minste 14 dagen vooraf aan de feitelijke uitvoering voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Wanneer het voor Arto Laros Entertainment niet mogelijk is de factuur voorafgaand aan de feitelijke uitvoering te sturen, dan volgt deze op korte termijn met daarin een aangepast uiterste betaaldatum.

2.5 In geval van een (huur)overeenkomst inzake attractieverhuur tussen Arto Laros Entertainment en huurder wordt deze aangegaan voor een periode van maximaal 4 of 5 aaneengesloten uren zoals beschreven in de offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Extra draaiuren van het gehuurde worden per attractie per uur in rekening gebracht.

2.6 De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Arto Laros Entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Arto Laros Entertainment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Arto Laros Entertainment zijn verstrekt, heeft Arto Laros Entertainment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Arto Laros Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Arto Laros Entertainment is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal Arto Laros Entertainment tot aanpassing van de uitvoering overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de huurder, van de bevoegde instanties, etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor zal mogelijk het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tot eventuele verhoging of verlaging van dit bedrag wordt besloten door Arto Laros Entertainment.

2.8 Indien de huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Arto Laros Entertainment gehouden is, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Arto Laros Entertainment daardoor direct of indirect ontstaan.

2.9 Arto Laros Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Arto Laros Entertainment eenzijdig bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Arto Laros Entertainment kan worden gevergd. Indien Arto Laros Entertainment tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de huurder toerekenbaar is, is Arto Laros Entertainment gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

2.10 Indien de huurder zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Arto Laros Entertainment gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de huurder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), exclusief BTW, transport en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De offertes omvatten zowel prijzen in- als exclusief BTW en tevens alle andere kosten, tenzij anders benoemd in de offertes. Prijzen voor nog nader te bepalen hoeveelheden, geschieden op nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Voor ballonproducten zijn transportkosten inbegrepen voor de regio Etten-Leur, behalve voor de heliumproducten. Overige transportkosten zijn op aanvraag. De huurprijzen voor heliumtanks zijn per week. Bij later retourneren wordt een toeslag van € 1,00  per dag in rekening gebracht voor iedere dag dat de tank later geretourneerd is. Voor het huren van een heliumtank geldt een borg van €100,00.

Nummers aanpassen

3.3 Betaling dient per bank te geschieden 14 dagen voorafgaand aan huurdatum/levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Indien de huurder met enige betaling in gebreke blijft, is Arto Laros Entertainment gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

3.6 Indien de huurder in gebreke blijft of verzuimt in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Arto Laros Entertainment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald. De huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Levering, opbouw en locatie

4.1 Attracties en overige producten worden zoveel mogelijk volgens de (huur)overeenkomst op locatie geleverd op afgesproken tijden. De bestellingen van ballonproducten worden op het afgesproken moment geleverd of kunnen worden afgehaald op de afgesproken afhaaltijd bij Arto Laros Entertainment, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Bij uitvoering van de (huur)overeenkomst wordt door Arto Laros Entertainment en/of ondergeschikte leidinggevenden eenmalig opgebouwd. Verplaatsing is niet meer mogelijk gestart is met de opbouw op de, in eerste instantie door huurder aangewezen, locatie.

4.3 Bij aan- en afvoer via trap, zachte ondergrond, hoogteverschil, etc., worden extra kosten in rekening gebracht. Tevens dient dit vooraf schriftelijk aan Arto Laros Entertainment aangegeven te worden. Bij het niet tijdig aangeven van de aanwezigheid van trappen, d.w.z. bij aangaan van de (huur)overeenkomst, is Arto Laros Entertainment gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren.

4.4 Als de locatie en/of gedrag van de huurder of diens gasten ertoe leidt dat Arto Laros Entertainment en/of zijn leidinggevende ondergeschikten het werk niet naar behoren kan uitvoeren of een te groot risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van Arto Laros Entertainment, is Arto Laros Entertainment gerechtigd de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Arto Laros Entertainment zal hierbij trachten zoveel mogelijk in overleg met huurder te handelen. Huurder zal wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle veroorzaakte kosten. Er is in dit geval geen recht op restitutie van kosten mogelijk.

Artikel 5. Annulering

5.1 De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Dit dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

5.2 Indien de huurder tot annulering overgaat, is hij de hierna te noemen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij anders tussen Arto Laros Entertainment en huurder overeengekomen wordt;

– Bij annulering 14 dagen voor aanvang van huurdatum of minder dient de huurder de volledige overeengekomen huursom te voldoen.

– Bij annulering binnen 3 maanden tot 14 dagen dient de huurder 75% van de huursom te voldoen.

5.3 Bij annulering vooraf of op de huurdatum door huurder of Arto Laros Entertainment in geval van overheidsmaatregelen en/of op last van maatregelen van lokale autoriteiten als gevolg van pandemieën, terrorisme, vandalisme, rellen of overige dreigingen, is Arto Laros Entertainment geen restitutie verschuldigd of op generlei wijze verplicht een compensatie(regeling) aan te bieden.

Artikel 6. Rechten en vergunningen

6.1 De huurder dient zorg te dragen voor de voldoening van eventuele buma/stemra en/of sena rechten.

6.2 Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arto Laros Entertainment audiovisuele opnamen te maken van de (kinder)theatershow en/of de medewerkers van Arto Laros Entertainment. Fotograferen is wel toegestaan, mits deze opnamen enkel en alleen gebruikt worden voor eigen, niet-commerciële doeleinden.

6.3 Huurder dient zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, wettelijke verplichtingen ten aanzien van (speel)ruimte en de veiligheid van diens gasten. Het niet verkrijgen van een vergunning, kan niet als overmacht aangemerkt worden.

6.4 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Arto Laros Entertainment geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.5  Arto Laros Entertainment garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arto Laros Entertainment ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw overeenkomst/bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arto Laros Entertainment gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Uiteraard wordt door Arto Laros Entertainment getracht dit te voorkomen.

7.2 Arto Laros Entertainment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Arto Laros Entertainment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arto Laros Entertainment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (te denken aan politieverbod, verbod/maatregelen door de overheid, wateroverlast, weersomstandigheden, veiligheid van betrokkenen, brand, etc.). Arto Laros Entertainment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Arto Laros Entertainment zijn verbintenis had moeten nakomen. In bovengenoemde gevallen heeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het door in het kader van de overeenkomst Arto Laros Entertainment geleverde blijft eigendom van Arto Laros Entertainment en mag niet worden verkocht, onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

8.2 De huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Arto Laros Entertainment veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om Arto Laros Entertainment daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.3 Het eigendom van geleverde ballonproducten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Arto Laros Entertainment verschuldigd bent, heeft voldaan. Arto Laros Entertainment blijft te allen tijde eigenaar van de grondplaat met bevestigingsmateriaal en bevestigingsbuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het risico ter zake van de gehuurde producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Arto Laros Entertainment vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Arto Laros Entertainment op de huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9.  Reclames en Aansprakelijkheid

9.1 Arto Laros Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is geleden door huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde. Tevens is Arto Laros Entertainment niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten welke mochten ontstaan aan de locatie, ondergrond of toegangsweg.

9.2 Gebruikers nemen uitsluitend op eigen risico deel aan het gehuurde.

9.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Arto Laros Entertainment of zijn leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Arto Laros Entertainment is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Arto Laros Entertainment ingevolge deze voorwaarden verjaart na 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de huurder en/of diens gasten bekend zijn geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

9.5  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Arto Laros Entertainment daarvan onmiddellijk kennis te geven. Indien u dit niet doet, vervalt het recht op aanpassing en/of restitutie.

9.6 Arto Laros Entertainment kan foto’s maken van de producten op locatie en is gemachtigd deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit vooraf aangeven.

Artikel 10.   Bestellingen/Communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Arto Laros Entertainment, dan wel tussen Arto Laros Entertainment en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Arto Laros Entertainment, is Arto Laros Entertainment niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Arto Laros Entertainment.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Arto Laros Entertainment partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Arto Laros Entertainment.

11.3 Indien een of meer bepalingen uit de tussen Arto Laros Entertainment en huurder gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken, blijven de overige algemene voorwaarden volledig in stand. In plaats van eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de nagestreefde economische resultaten op juridische wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.4 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Aanvullende bepalingen

12.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een adres, is Arto Laros Entertainment gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Voor eventuele restituties maakt Arto Laros Entertainment gebruik van het banknummer waar de betaling in eerste instantie vandaan gekomen is. Arto Laros Entertainment hoeft geen inspanningen te verrichten om de geldigheid van dit banknummer te verifiëren en is ook niet verantwoordelijk als huurder in tussentijd van banknummer heeft gewisseld en heeft verzuimd dit aan Arto Laros Entertainment te laten weten.

12.3  Wanneer door Arto Laros Entertainment gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Arto Laros Entertainment deze voorwaarden soepel toepast of toegepast heeft in het verleden.

12.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Arto Laros Entertainment in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Arto Laros Entertainment vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.5 Arto Laros Entertainment is bevoegd om bij de uitvoering van uw (huur)overeenkomst of bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.6 Arto Laros Entertainment is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van door Arto Laros Entertainment geleverde producten. Hieronder inbegrepen zijn lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten (buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen, indien van toepassing).

Artikel 13. Jaarmarkten en Braderieën

13.1 Bij het invullen van ons (online) inschrijfformulier voor (jaar)markten & braderieën en/of ons

contactformulier, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en gaat u tevens

akkoord met het opslaan van uw gegevens.

13.2 Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend.

13.3 Uw inschrijving wordt definitief na bevestiging per e-mail door Arto Laros Events, op dat moment worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Echter, indien we uw betaling niet binnen de genoemde termijn zoals vermeld op de factuur ontvangen, heeft de organisatie het recht uw inschrijving te laten vervallen en andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen.

13.4 Het is niet toegestaan om uw kraam door te verhuren aan derden.

13.5 Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail (yvette@artolaros.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van € 12,50 excl. btw aan administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet in geval van ziekte van deelnemer of schade/diefstal van de te verkopen goederen en/of verkoopwagen. In geval van annulering binnen 4 weken is het, na schriftelijk overleg met Arto Laros Entertainment, in sommige gevallen toegestaan uw standplaats onder te verhuren aan een ondernemer in dezelfde branche. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het direct aangeven van deze optie, het zoeken van deze vervanger en de onderlinge afhandeling omtrent het standgeld. Arto Laros Entertainment dient op de hoogte gebracht te worden van de eventuele vervanger en deze vervanger dient de schriftelijke toezegging van Arto Laros Entertainment bij zicht te hebben op het evenement. Arto Laros Entertainment is niet

verantwoordelijk voor het aandragen van bovenstaande regeling en mag na een annulering zelf

direct actie ondernemen voor het invullen van de geannuleerde plaats teneinde leegstand van

kramen te voorkomen, tenzij anders overeengekomen direct bij de schriftelijke annulering van de

oorspronkelijke deelnemer.

13.6  In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten en is er geen recht op restitutie door huurder.

13.7 De markt vangt aan om 10.00 uur en eindigt om 17:00 uur. Uiterlijk om 08.00 uur moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn en u dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt.

13.8 Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van gemeente Etten-Leur.

13.9 Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk is maatgevend.

13.10 Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.

13.11 De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Let op! Het betreft enkel aansluitingen met Eurostekker, u dient deze stekker of een verloop zelf mee te nemen. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van minimaal 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, zal op u worden verhaald.

13.12 De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.

13.13 U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.

13.14 Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop mogelijk controleren. Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zo nodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Eventuele boetes n.a.v. ondeugdelijk of ontbreken van materiaal, kunnen niet op de organisatie verhaald worden. Bij inschrijving dient u tevens aan te geven dat u met een warmtebron werkt.

13.15 Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.

13.16 Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien. Als er, binnen een voor u onacceptabele afstand, een deelnemer gelijksoortige producten verkoopt en u twijfelt of dit een opgegeven product is, dan kunt u hier uitsluitend op de dag van de markt melding van maken. Meldingen die na afloop van het evenement gedaan worden, neemt de organisatie niet meer in behandeling aangezien hier geen directe actie richting de andere deelnemer meer gedaan kan worden. U ontvangt geen compensaties van marktgelden.

13.17 De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

13.18 Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u een naheffing ontvangen voor de gemaakte kosten voor het opruimen van uw reststoffen.

13.19 Mocht u beschadigingen en/of verontreinigingen van uw standplaats achterlaten, dan

worden de kosten voor reparatie en/of reiniging op u verhaald. Organisatie is niet verplicht u vooraf op de hoogte te stellen dat uw standplaats verontreinigd achter gelaten is en mag direct overgaan door reiniging, bijv. als dat door de gemeente gewenst is of voorkomt dat er een boete opgelegd wordt.

13.20 In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

13.21 Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën uit te sluiten.

13.22 Arto Laros Entertainment behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen

dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt

getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen

Overige aanvullende zaken betreft Jaarmarkten/Braderieën:

Werkwijze inschrijving:

Als het inschrijfformulier correct verzonden is, verschijnt er een melding op uw scherm dat uw gegevens succesvol verzonden zijn en ontvangt u vrijwel direct een automatisch bericht met uw inschrijfgegevens. Als niet alle gegevens correct ingevuld zijn, verschijnt er een pop-up bericht waarin aangegeven staat welk(e) veld(en) niet correct ingevuld zijn of ontbreken. Indien u geen automatisch bericht heeft ontvangen, dan is uw inschrijving niet correct verzonden en dient u het formulier opnieuw in te vullen en te verzenden.

We proberen u z.s.m. na inschrijving een bevestiging of afwijzing te versturen. Na ontvangst van een bevestiging staat u definitief ingeschreven en zijn de normale annuleringsvoorwaarden van kracht.

Uw inschrijving kan pas door ons afgehandeld worden als deze bij ons binnen is. Het correct verzenden van uw inschrijving en controleren of u een verzendbevestiging heeft ontvangen, is uw eigen verantwoording. U krijgt geen voorrang op andere deelnemers als er iets mis is gegaan bij uw inschrijving. De inschrijvingen worden afgehandeld op volgorde van inschrijving, dus zorg dat u tijdig inschrijft.

Het online inschrijfformulier is gelijk aan voorgaande jaren, alle velden met een * zijn verplicht.

De kramen worden standaard opgeleverd met het zeil op de kraam, extra benodigde materialen zijn tegen betaling en kunnen enkel vooraf gereserveerd worden. U dient deze dus vooraf in de daarvoor bestemde velden juist aan te geven (niet bij opmerkingen!). De extra materialen staan op het inschrijfbewijs en komen ook apart op de factuur. Houd er rekening mee, dat er op de dag zelf géén extra materialen beschikbaar zijn. Heeft u dus extra materialen nodig, geef dit aan op het inschrijfformulier in de daarvoor bestemde vakken.

Eventuele extra bepalingen in geval van pandemieën:

In geval van pandemieën kunnen de voorwaarden van de gemeente voor reeds verleende vergunningen wijzigen. Indien er overheidsmaatregelen worden afgekondigd die gevolgen hebben voor de organisatie van jaarmarkten of andere evenementen, zijn wij uiteraard genoodzaakt deze te respecteren en kan het zijn dat er kort voor aanvang nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de vergunning door nieuwe overheidsmaatregelen ingetrokken wordt en geplande (jaar)markten of andere evenementen geannuleerd moeten worden. Met betrekking tot (jaar)markten kan de organisatie tevens zelf de beslissing nemen om door verscherpte maatregelen, waardoor organisatorisch en kostentechnisch de markt niet meer haalbaar is, de markt volledig te annuleren. Met betrekking tot overige evenementen zullen additionele kosten die voortkomen uit de extra te nemen maatregelen doorberekend worden aan de opdrachtgever.