Algemene Voorwaarden

* Meulemart 2020: in verband met de kermis kunnen vaste plaatsen op de Oude Bredaseweg, Markt en Raadhuisplein niet gehonoreerd worden. Indien u inschrijft, gaan wij er vanuit dat u hiervan kennis heeft genomen. U krijgt automatisch een plaats elders op het terrein toegewezen. Het niet toegewezen krijgen van een vaste plaats om deze reden, is geen reden voor restitutie.

 

Artikel 1.            Toepasselijkheid

1.1         Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Arto Laros Entertainment en Ton Laros Entertainment, hierna te noemen Arto Laros Entertainment, inzake  attractieverhuur, theater, evenementen, (jaar)markten/braderieën en ballonproducten.

1.2         Op alle aangeboden offertes, bestellingen en (huur)overeenkomsten van Arto Laros Entertainment zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3         Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4         Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5         Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Arto Laros Entertainment worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Arto Laros Entertainment ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, huur- of andere voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen ‘huurder’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7         Bij het invullen van ons (online) inschrijfformulier voor (jaar)markten & braderieën en/of ons contactformulier, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en gaat u tevens akkoord met het opslaan van uw gegevens.

 

Artikel 2.            Offertes  en (huur)overeenkomsten

2.1         Alle offertes van Arto Laros Entertainment zijn vrijblijvend en Arto Laros Entertainment behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of door enige andere reden waardoor het niet meer mogelijk is het product aan te bieden zoals in de offerte aangeboden.

2.2         Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanvraag/bestelling door Arto Laros Entertainment. Arto Laros Entertainment is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag/bestelling niet wordt geaccepteerd, tracht Arto Laros Entertainment dit mede te delen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag/bestelling.

2.3         Een samengestelde prijsopgave verplicht Laros niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4         (Huur)overeenkomsten dienen vooraf aan de feitelijke uitvoering, getekend,  in het bezit van Arto Laros Entertainment te zijn. Huurder ontvangt van Arto Laros Entertainment een overeenkomst (digitaal), deze dient u voor aanvang getekend retour te zenden.

2.5         In geval van een (huur)overeenkomst inzake attractieverhuur tussen Arto Laros Entertainment en huurder wordt deze aangegaan voor een periode van maximaal 4 of 5 aaneengesloten uren, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Extra draaiuren van het gehuurde worden per attractie per uur in rekening gebracht.

2.6         De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Arto Laros Entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Arto Laros Entertainment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Arto Laros Entertainment zijn verstrekt, heeft Arto Laros Entertainment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Arto Laros Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Arto Laros Entertainment is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2.7         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal Arto Laros Entertainment tot aanpassing van de uitvoering overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de huurder, van de bevoegde instanties, etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor zal mogelijk het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tot eventuele verhoging of verlaging van dit bedrag wordt besloten door Arto Laros Entertainment.

2.8         Indien de huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Arto Laros Entertainment gehouden is, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Arto Laros Entertainment daardoor direct of indirect ontstaan.

2.9         Arto Laros Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Arto Laros Entertainment eenzijdig bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Arto Laros Entertainment kan worden gevergd. Indien Arto Laros Entertainment tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de huurder toerekenbaar is, is Arto Laros Entertainment gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

2.10       Indien de huurder zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Arto Laros Entertainment gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

2.11       (Jaar)Markten & Braderieën: Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde (online) inschrijving ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als u deel kunt nemen volgt er een bevestigingsfactuur. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.

 

Artikel 3.            Prijzen en betalingen

3.1         De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), exclusief BTW, transport en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2         Voor ballonproducten zijn transportkosten inbegrepen voor de regio Etten-Leur, behalve voor de heliumproducten. Overige transportkosten zijn op aanvraag. De huurprijzen voor heliumtanks zijn per week. Bij later retourneren wordt een toeslag van € 1,00  per dag in rekening gebracht voor iedere dag dat de tank later geretourneerd is. Voor het huren van een heliumtank geldt een borg van € 100,00.

3.3         (Jaar)markten & Braderieën: Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen! Tevens is het de organisatie voorbehouden uw inschrijvingen op andere, door ons georganiseerde, evenementen te annuleren en u uit te sluiten van deelname in de toekomst. Notities en aanpassingen die vermeld worden bij de betaling worden niet behandeld. Wijzigingen en overige zaken worden enkel in behandeling genomen als deze tijdig en duidelijk per mail gecommuniceerd worden.

Vanaf 2020 worden de zeilen standaard op de kraam gelegd, dit is in de prijs inbegrepen. Er wordt geen korting verleend indien u geen zeil wenst. Voor extra materialen wordt vanaf 2020 vergoeding gerekend, de benodigde materialen moeten bij de online inschrijving ingevuld worden in de daarvoor bestemde velden. Ongeoorloofd gebruikte en niet vooruitbetaalde extra materialen gedurende de markt, dienen ter plaatse contant voldaan te worden aan de organisatie à € 5,00 incl. BTW per stuk, ongeacht de aard van het materiaal.

3.4         Betaling dient per bank te geschieden 14 dagen voorafgaand aan huurdatum/levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betaling inzake (jaar)markten & braderieën is conform de betalingstermijn vermeld op de bevestigingsfactuur.

3.5         Indien de huurder met enige betaling in gebreke blijft, is Arto Laros Entertainment gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden

3.5         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Arto Laros Entertainment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Arto Laros Entertainment anders aangeeft.

3.6         Indien de huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

3.7         Indien de huurder in gebreke blijft of verzuimt in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Arto Laros Entertainment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald. De huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4.            Levering, opbouw en locatie

4.1         Attracties en overige producten worden zoveel mogelijk volgens de (huur)overeenkomst op locatie geleverd op afgesproken tijden. De bestellingen van ballonproducten kunnen worden afgehaald op de afgesproken afhaaltijd bij Arto Laros Entertainment, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2         Bij uitvoering van de (huur)overeenkomst wordt door Arto Laros Entertainment en/of ondergeschikte leidinggevenden eenmalig opgebouwd. Verplaatsing is niet meer mogelijk zodra het gehuurde eenmaal op de, in eerste instantie door huurder aangewezen, locatie staat.

4.3         Bij aan- en afvoer via trap, zachte ondergrond, hoogteverschil, etc., worden extra kosten in rekening gebracht. Tevens dient dit vooraf schriftelijk aan Arto Laros Entertainment aangegeven te worden. Bij het niet tijdig aangeven van de aanwezigheid van trappen, d.w.z. bij aangaan van de (huur)overeenkomst of ten minste 2 weken voor aanvang van de huurdatum, is Arto Laros Entertainment gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren.

4.4         Als de locatie en/of gedrag van de huurder of diens gasten ertoe leidt dat Arto Laros Entertainment en/of zijn leidinggevende ondergeschikten het werk niet naar behoren kan uitvoeren of een te groot risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van Arto Laros Entertainment, is Arto Laros Entertainment gerechtigd de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Arto Laros Entertainment zal hierbij trachten zoveel mogelijk in overleg met huurder te handelen. Huurder zal wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle veroorzaakte kosten.

4.5         Inzake (jaar)markten & braderiën is het niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.

 

Artikel 5.            Annulering

5.1         De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Dit dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

5.2         Indien de huurder tot annulering overgaat, is hij de hierna te noemen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij anders tussen Arto Laros Entertainment en huurder overeengekomen wordt;

– Bij annulering 14 dagen voor aanvang van huurdatum of minder dient de huurder de volledige overeengekomen huursom te voldoen.
– Bij annulering binnen 3 maanden tot 14 dagen dient de huurder 75% van de huursom te voldoen.

– Bij annulering 3 maanden of langer dient de huurder 50% van de huursom te voldoen.

5.3         Afwijkende annuleringsvoorwaarden (jaar)markten & braderieën: Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail (sandra@artolaros.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van € 12,50 excl. btw aan administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet in geval van ziekte van deelnemer of schade/diefstal van de te verkopen goederen en/of verkoopwagen. In geval van annulering binnen 4 weken is het, na schriftelijk overleg met Arto Laros Entertainment, in sommige gevallen toegestaan uw standplaats onder te verhuren aan een ondernemer in dezelfde branche. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het direct aangeven van deze optie, het zoeken van deze vervanger en de onderlinge afhandeling omtrent het standgeld. Arto Laros Entertainment dient op de hoogte gebracht te worden van de eventuele vervanger en deze vervanger dient de schriftelijke toezegging van Arto Laros Entertainment bij zicht te hebben op het evenement. Arto Laros Entertainment is niet verantwoordelijk voor het aandragen van bovenstaande regeling en mag na een annulering zelf direct actie ondernemen voor het invullen van de geannuleerde plaats teneinde leegstand van kramen te voorkomen, tenzij anders overeengekomen direct bij de schriftelijke annulering van de oorspronkelijke deelnemer.   

 

Artikel 6.            Rechten en vergunningen

6.1         De huurder dient zorg te dragen voor de voldoening van eventuele buma/stemra en/of sena rechten.

6.2         Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arto Laros Entertainment audiovisuele opnamen te maken van de (kinder)theatershow. Fotograferen is wel toegestaan, mits deze opnamen enkel en alleen gebruikt worden voor eigen, niet-commerciële doeleinden.

6.3         Huurder dient zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, wettelijke verplichtingen ten aanzien van (speel)ruimte en de veiligheid van diens gasten. Het niet verkrijgen van een vergunning, kan niet als overmacht aangemerkt worden.

6.4         U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Arto Laros Entertainment geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.5         Arto Laros Entertainment garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7.            Overmacht

7.1         Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arto Laros Entertainment ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw overeenkomst/bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arto Laros Entertainment gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Uiteraard wordt door Arto Laros Entertainment getracht dit te voorkomen.

7.2         Arto Laros Entertainment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3         Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Arto Laros Entertainment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arto Laros Entertainment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (te denken aan politieverbod, verbod/maatregelen door de overheid, wateroverlast, weersomstandigheden, veiligheid van betrokkenen, brand, etc.). Arto Laros Entertainment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Laros zijn verbintenis had moeten nakomen. In bovengenoemde gevallen heeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

7.4         Inzake (jaar)markten en braderieën: In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten en is er geen recht op restitutie door huurder.

 

 Artikel 8.           Eigendomsvoorbehoud

8.1         Het door in het kader van de overeenkomst Arto Laros Entertainment geleverde blijft eigendom van Arto Laros Entertainment en mag niet worden verkocht, onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

8.2         De huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Arto Laros Entertainment veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om Laros daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.3         Het eigendom van geleverde ballonproducten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Arto Laros Entertainment verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over. Arto Laros Entertainment blijft eigenaar van de grondplaat met bevestigingsmateriaal en bevestigingsbuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.4         In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Arto Laros Entertainment vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Arto Laros Entertainment op de huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9.            Reclames en Aansprakelijkheid

9.1         Arto Laros Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is geleden door huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde. Tevens is Arto Laros Entertainment niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten welke mochten ontstaan i.v.m. de locatie, ondergrond of toegangsweg.

9.2         Gebruikers nemen uitsluitend op eigen risico deel aan het gehuurde.

9.3         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Arto Laros Entertainment of zijn leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Arto Laros Entertainment is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4         De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Arto Laros Entertainment ingevolge deze voorwaarden verjaart na 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de huurder en/of diens gasten bekend zijn geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

9.5         U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Arto Laros Entertainment daarvan onmiddellijk kennis te geven. Indien u dit niet doet, vervalt het recht op aanpassing en/of restitutie.

9.6         Retourzendingen (ballonproducten) worden uitsluitend geaccepteerd indien Arto Laros Entertainment daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

9.7         Arto Laros Entertainment kan foto’s maken van de producten op locatie en is gemachtigd deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit vooraf aangeven.

9.8         Inzake (jaar)markten & braderieën is de huurder verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.

9.9         Inzake (jaar)markten & braderieën: Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zo nodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop mogelijk controleren.

9.10       Inzake (jaar)markten & braderieën : Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen, etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.

9.11       Inzake (jaar)markten & braderieën: De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

 

Artikel 10.          Bestellingen/Communicatie

10.1       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Arto Laros Entertainment,  dan wel tussen Arto Laros Entertainment en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Arto Laros Entertainment, is Arto Laros Entertainment niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Arto Laros Entertainment.

 

Artikel 11           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Arto Laros Entertainment partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Arto Laros Entertainment.

11.3       Indien een of meer bepalingen uit de tussen Arto Laros Entertainment en huurder gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken, blijven de overige algemene voorwaarden volledig in stand. In plaats van eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de nagestreefde economische resultaten op juridische wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.4       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 Artikel 12:         Aanvullende bepalingen

12.1       Voor zover van toepassing: indien u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een adres, is Arto Laros Entertainment gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Arto Laros Entertainment opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2       Wanneer door Arto Laros Entertainment gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Arto Laros Entertainment deze voorwaarden soepel toepast.

12.3       Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Arto Laros Entertainment in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Arto Laros Entertainment vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4       Arto Laros Entertainment is bevoegd om bij de uitvoering van uw (huur)overeenkomst of bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5       Arto Laros Entertainment is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van door Arto Laros Entertainment geleverde producten. Hieronder inbegrepen zijn lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten (buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen, indien van toepassing).

 

Artikel 13.          Aanvullende bepalingen (jaar)markten & braderieën 

13.1       Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de markt moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt.

13.2       Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van de betreffende gemeente.

13.3       Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.

13.4       Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.

13.5       De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van ten minste 50 meter en een CEE-eurostekker (euroverloop). Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.

13.6       De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.

13.7       Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien. Het kan, in uitzonderlijke gevallen, voorkomen dat er naar uw mening niet voldoende rekening is gehouden met branchebescherming van uw specifieke branche. U heeft hierdoor geen recht op restitutie, maar kunt dit schriftelijk aangeven zodat dit door Arto Laros Entertainment beoordeelt kan worden t.o.v. eventuele volgende evenementen.

13.8       Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname van onze markt kunnen worden uitgesloten en worden de reststoffen en/of afval op uw kosten verwijderd.

13.9       Mocht u beschadigingen en/of verontreinigingen van uw standplaats achterlaten, dan worden de kosten voor reparatie en/of reiniging op u verhaald.

13.10     In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

13.11     Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te (laten) verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën uit te sluiten.

13.12     Arto Laros Entertainment behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen.